برچسب گذاری توسط: معرفی محصول

0

معرفی گاو صندوق : گاوصندوق نسوز خانگی مدلBS-T500

قابلیت پذیرش ۵ رمز ۱۶رقمی قابلیت شناسایی باز شدن درب صندوق توسط اخرین رمز دارای رمز مادر برای باز گشایی در صورت فراموشی رمز کاربر تحمل ۱۰۰۰ درجه حرارت به مدت یک ساعت قابلیت نصب به...

معرفی گاو صندوق  : گاوصندوق نسوز نگهداری اسلحه BS-T1400 0

معرفی گاو صندوق : گاوصندوق نسوز نگهداری اسلحه BS-T1400

قابلیت پذیرش ۵ رمز ۱۶رقمی دیجیتال قابلیت شناسایی باز شدن درب صندوق توسط اخرین رمز دارای رمز مادر برای باز گشایی در صورت فراموشی رمز کاربر تحمل ۱۰۰۰ درجه حرارت به مدت یک ساعت دارای چرخ...